SSK Yurtdışı Borçlanması

2017 SGK SSK Bağkur Cenaze Yardımı Ne Kadar?

SSK YURT DIŞI BORÇLANARAK EMEKLİLİK

Yurt dışında yaşayan insanlar zamanı geldiğinde ülkeye döndüklerinde emeklilik sorunu ile karşı karşıya kalırlar. Böyle bir durumda öncelikle yurt dışında çalıştığınız süreyi ispat edeceğiniz bir belgenin bulunması gerekmektedir. Yurt dışına çıkmadan ssk numarası olanlar için aradığı süreyi borçlanmak yeterli olacaktır. Bunun için ssk yurt dışı borçlanması yaparak emeklilik başvurusu yapılması gerekir. Bulunduğunuz ildeki sgk bürosuna başvuru yapmanız gerekecektir.

Sizin için uygun olan yaşa geldiyseniz borçlandıktan sonra emekli olabilirsiniz. Ancak işe giriş yılına göre emeklilik yaşı değiştiği için gerekli olan prim gün sayısı bulunsa bile uygun yaşa gelmeden emekli olunmaz. Belirtilen yaşa gelindiğinde emekli olunacağı için sgk sisteminden işe giriş tarihine denk gelen yaşı öğrenmelisiniz. Ayrıca sistem üzerinde bulunan bir özellikle sayesinde emeklilik yaşı gerekli olan bilgiler girildiğinde kolaylıkla öğrenilmektedir.

Borçlanma için başvurmadan önce bu yaşı öğrenmek en doğrusu olacaktır. Ondan sonra uygun olan borçlanma yapılarak emekli olunabilir. Emekli olunduğunda sağlık hizmetlerinden rahatlıkla yararlanılmaktadır. Hem yurt dışı emekliliğiniz devam ederken hem de buradan emekli olursunuz.

Tabiki borçlanma sırasında ödemeniz gereken miktarları ödemeniz gerekir. Bu ödeme borçlandığınız prim gün sayısına göre değişiklik gösterecektir. Gerekli olan prim sayısını borçlanmadan emekli olamazsınız. Ayrıca prim miktarı emekli olduğunuzda alacağınız parayı etkileyecektir. Diğer bir tabir ile size sistemde yaptığınız birikim yaptığınız para oranında ödeme yapılır.

YURTDIŞI BORÇLANMALARI

Borçlanmalar hakkında genel bilgi

3201 sayılı Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ve Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğe göre Türk vatandaşlarının yurt dışında 18 yaşını doldurduktan sonra, Türk vatandaşı iken geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, bu Kanunda belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri halinde, bu Kanun hükümlerine göre sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmektedir.

Borçlanmanın Şartları

Buna göre yurtdışı borçlanmasından yararlanabilmek için gerekli şartlar aşağıda açıklanmıştır.

1-  Türk vatandaşı olmak

Yurtdışı hizmet borçlanmalarında, Türk vatandaşı olma şartının iki halde yerine getirilmesi zorunludur. Bunlardan biri, borçlanılması istenilen sürelerde ilgilinin Türk vatandaşı olması, diğeri ise Türk vatandaşlığında geçen süreleri borçlanma talebinde bulunan sigortalı veya hak sahibinin yazılı başvuru tarihi itibariyle Türk vatandaşı olmasıdır.

Çifte  vatandaşlar da Türk vatandaşları gibi borçlanma kakına sahiptirler. pembe veya mavi kartsahipleri borçlanma yapamazlar. Ancak bu kişiler tekrar Türk vatandaşı veya çifte vatandaşlık hakkına kavuştuklarında sadece Türk vatandaşlığında geçen yurtdışı sürelerini borçlanabilirler.

2-  Belirli nitelikte yurtdışı süreleri bulunmak

Yurtdışı borçlanılması yapılırken; yurtdışında geçen sigortalılık süreleri, bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile ev kadını olarak geçen sürelerin değerlendirileceği öngörülmüştür.

a)  Sigortalılık süreleri

Sigortalılık süresideyiminden, borçlanma kapsamındaki sürenin bulunduğu ülke mevzuatına göre ikamet süreleri hariç, çalışılmış ya da çalışılmış süre olarak kabul edilen süreler anlaşılmalıdır. Çalışılmış olarak kabul edilen süreler, ilgili ülke mevzuatına göre fiilen çalışılmadığı halde çalışmayaeşdeğer süre olarak kabul edilip, hizmet cetvellerinde eşdeğer süre olarak gösterilen, aylığa hak kazanmada ve aylık hesabında değerlendirilen sürelerdir.

b)İşsizlik süreleri

İşsizlik süresiibaresi, ilgili ülke mevzuatına göre çalışma süreleri ile bu  çalışma sürelerine eş değer

süreler haricinde o ülkede geçen süreyi ifade etmektedir..Ancak, işsizlik sürelerinin tamamının borçlanma kapsamında değerlendirilmesine imkan bulunmadığından, sigortalılık süreleri arasında veya sonunda her birinde olmak kaydıyla bir yıla kadar olan yurtdışında geçen işsizlik süreleri borçlandırılmaktadır. İkamet süreleri ve boşta geçen süreler de bu kapsamda değerlendirilmektedir.

 1. c) Ev kadını olarak geçen süreler

Yurtdışında ev kadını olarak geçen süreler, medeni durumlarına bakılmaksızın kadınların, sigortalılık

süreleri haricinde yurtdışında bulundukları süreleri ifade eder. Borçlanma talebinde bulunanlar yurtdışında ev kadını olarak geçen sürelerinin diledikleri kadarını borçlanabilirler.

3- Hizmetleri belgelendirmek

Borçlanma başvurusunda bulunanlar, yurtdışında geçen ve borçlanmaya esas olacak sürelerine ait durumlarına uygun olan belgelerin asıllarını, Kuruma ibraz etmek  zorundadırlar. sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış  ülkeler ve sözleşme imzalamamış ülkeler ile ev kadınlığı borçlanmalarında istenilen belgeler aşağıda açıklanmıştır.a)  Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde geçen sürelere ait belgeler

1) Islak mühür ve imza olup olmadığına bakılmaksızın, çalışılan ülkede bağlı bulunulan sosyal sigorta kurumundan alınacak hizmet cetveli veya sigorta kartları.

2)Sigortalıların çalıştıkları işyerlerinin resmi kuruluşlara ait olması veya resmi kuruluşlarca ya da kamu kurumu olarak kabul edilen kuruluşlarca düzenlenmesi halinde, belgelerin ayrıca tasdikine gerek kalmaksızın; çalışılan ülkede işyerinin ait olduğu belediyelerce düzenlenmiş hizmet belgeleri, vergi dairelerince çalışılan sürelere ilişkin düzenlenmiş belgeler, iş bulma kurumlarınca işsizlikte geçensürelere ilişkin verilen belgeler, ilgili meslek kuruluşları veya birliklerince veya diğer resmi kuruluşlarca verilen hizmet belgeleri.

3) Yurtdışında kendi adına ve hesabına çalışanların bağlı oldukları vergi dairesi, ilgili meslek kuruluşu veya birliklerince verilen hizmet belgesi.

4) Bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve yurtdışı  borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmetbelgeleri.

b)  Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde geçen sürelere ait belgeler

1) Bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgeleri.

2) Yurtdışında çalıştıkları işyerlerinden alacakları hizmet sürelerini gösterir bonservisleri ile birlikte pasaportlarında bulunan çalışma izinlerinin tercümeleri.

3) Gemi adamları, çalıştıkları geminin bayrağını taşıdıkları ülkelerde bulunan Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerinden alacakları ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgelerini veya işyerlerinden alacakları sigortalılık sürelerini gösterir bonservisleri ile gemilerde çalıştıklarını gösterir belgelerde kayıtlı bulunan çalışma izinlerinin tercümeleri ya da pasaportlarında çalışma süreleri ile örtüşen giriş-çıkış tarihlerini gösterir sayfaların örnekleri.

c)Ev kadını olarak geçen sürelere ait belgeler

1) İkamet belgesinin Türkiye’de yeminli tercüme bürolarınca veya yurtdışında bulunan Türk temsilciliklerince akredite edilmiş tercümanlarca yapılmış ve ilgili temsilcilikçe onaylanmış tercümesi.

2) Çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlik veya ataşeliğinin bulunduğu Türk temsilciliklerince ikamet belgesine istinaden düzenlenecek belge.

3) Yukarıdaki 1 ve 2 nci maddelerde  belirtilen belgeler temin edilemiyorsa yurtdışına çıkış ve yurda giriş tarihlerinin, fotoğraf ve künye bilgilerinin bulunduğu pasaport sayfalarının fotokopisi ya da emniyet müdürlüklerinden alınacak yurda giriş-çıkış çizelgesi.

4- Yazılı istekte bulunmakYurtdışında geçen çalışma veya ev kadınlığı sürelerinin borçlandırılmasına ilişkin yazılı talep, “Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesi”nin usulüne göre doldurulup imzalandıktan sonra doğrudan ya da posta yolu ile Kurumun ilgili ünitesine ulaştırılması ile apılacaktır. Borçlanma için başvurulacak kurum Yurtdışı borçlanma başvurusunun sigortalının Türkiye’de sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması yoksa Sosyal Güvenlik Kurumuna, Türkiye’de çalışması varsa en son tabi olduğu sosyal güvenlik kuruluşuna yapılması öngörülmüştür.Ayrıca, hizmet akdi ile çalışanlar aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar (b) bendi, kamu görevlileri ise (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır.Bu açıklamalara göre, yurtdışı sürelerinin borçlandırılması için başvurulacak kuruluş ve birimler aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:

1) Yurtdışında  8/5/2008  tarihinden önce veya sonra geçen hizmet sürelerini bu tarihten sonra borçlanma talebinde bulunanların borçlanma talep tarihinden önce Türkiye’de son defa;

 1. a) Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi çalışması olanların borçlanma işlemleri Kurumca,
 2. b) 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesine tabi sandıklardan birine tabi çalışması olanların borçlanma işlemleri ise ilgili sandıkça,sonuçlandırılacaktır.

2) Türkiye’de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması bulunmayanların sigortalılık süreleri ile ev kadını olarak geçen sürelerine ait borçlanma işlemleri de yine Kurumca yürütülecektir.

3) Kendilerine veya hak sahiplerine sosyal güvenlik sözleşmesi uygulanmak suretiyle kısmi aylık bağlanmış olanların borçlanma işlemleri ise aylığı bağlayan sosyal güvenlik kuruluşunca sonuçlandırılacaktır.

4)5510 sayılı Kanuna göre 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı kanunlar kapsamında geçen hizmetler Sosyal Güvenlik Kurumunda geçmiş sayıldığından ilgilinin son defa bu kanunlara tabi geçmiş hizmeti varsa borçlanma işlemleri, Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili ünitelerince yürütülecektir.Borçlanma miktarının tespiti, tebliği, ödenmesi ve borçlanmadan vazgeçilmesi

1- 8/5/2008 tarihinden itibaren yurtdışı borçlanmalarında borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen prime esas asgari ve azami günlük kazanç arasında seçilecek günlük kazancın % 32’si olarak belirlenmiştir.

2- Borçlanma tutarının tespitinde, adi posta veya kargo yoluyla veya  Kuruma doğrudan yapılan yazılı başvurularda Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesinin Kurumun evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih esas alınır. Ayrıca, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta olarak gönderilen yurtdışı borçlanma taleplerinde, dilekçenin postaya verildiği tarih, Kuruma intikal tarihi olarak kabul edilmektedir.

3- Tahakkuk ettirilen prim borcunun tamamını, tebliğ tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödemeyenlerin, borçlanma başvuruları geçersiz  sayılır. Bunların belgelendirilen yurtdışı hizmet sürelerinin yeniden borçlandırılarak değerlendirilmesi,  bu konudaki yeni borçlanma başvurularına bağlıdır. Söz konusu üç aylık süre içerisinde borcun bir kısmının ödenmesi halinde ise ödenen miktar ile orantılı süre geçerli sayılır, kalan sürenin geçerli sayılması yeni bir borçlanma talebi ile ümkündür4- Borçlanma talebinden, tebliğ edilen borcun ödenmeden önce vazgeçilmesi halinde, borçlanma işlemi sonuçlandırılmaz. Borcunu ödedikten sonra borçlanmadan  vazgeçenler ile yapılan borçlanma sonrasında aylık bağlanması için gerekli şartları yerine getirmeyenlere ve bunların hak sahiplerine yaptıkları ödemeler, faiz uygulanmaksızın Türk Lirası olarak iade edilir. Her iki durumda,  yazılı talep şartı aranır. Borçlandıkları hizmetler dikkate alınarak aylık bağlanmış olanlar, borçlanma başvurusundan vazgeçemezler ve bunların ödedikleri borçlanma tutarı iade edilmez.

  12 Şubat 2015 - 18:30
  nergiz

  1965 yılında türkiyede sigorta girişim var fakat 2 yıllık daha sonra hollandaya yerleştim ve burda yaştan dolayı temelli dönüş yapmak istiyorum fakat türkiyeden emekli olmak için hesaplama yaptırdım 60 bin TL para isteniyor benden daha ucuza olmaz mı bu emeklilik işlemi acaba.

  23 Şubat 2015 - 14:44
  halil

  2009 tarihinden bu güne kadar emeklilik beklemedeyim yurtdisi borclanmami 2006 tarihinde yaptim halan emeklilik maasimi alamadim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir